cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 1372021

- CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD) trả cổ tức với tỷ lệ 10,2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

- Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

- CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL) trả cổ tức với tỷ lệ 4,45%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

- CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX) trả cổ tức với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

- CTCP miền Đông (MDG) trả cổ tức với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 26 - 27/7/2021

Trong các ngày 26 - 27/7/2021, các doanh nghiệp như DNA, TLG, CMN, HLR, SSU,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả ...

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/7/2021

Trong các ngày 23/7/2021, các doanh nghiệp như Seabank, Becamex ISZB, PJT, SIP, PMB, DHC, TN1, SSB,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện ...

Khuyến nghị mua cổ phiếu DPM (Đạm Phú Mỹ) với giá mục tiêu dài hạn 27.000 đồng

Bấ​t chấp triển vọng tăng trưởng ngành phân bón không còn hấp dẫn, cổ phiếu của Tổng Công ty ​Phân bón và Hóa chất Dầu ...