loi nhuan quy iv cua tong cong ty khi viet nam giam gan 46 so voi cung ky
Ảnh minh họa

Trong kỳ, bên cạnh lợi nhuận gộp giảm 31,8% về 2.619,8 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 46,4% về còn 288,2 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 20,64% lên 546,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 539,1% lên 255 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV/2020, doanh thu giảm, trong khi các chi phí lại tăng lên dẫn tới lợi nhuận giảm 45,7%.

Luỹ kế năm 2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 64.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.928 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,5% và 34,4% so với thực hiện trong năm 2019. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, doanh nghiệp hoàn thành được 119,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, GAS đặt kế hoạch tổng doanh thu là 66.163,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.636 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, GAS ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính dương 7.688,4 tỷ đồng, giảm 39,4% so với năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của GAS tăng 1,5% lên 63.089,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 26.850,4 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 19.773,6 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản.