CTCP Thủy điện Nước Trong (Mã NTH - HNX) thông báo ngày 12/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2023, tỷ lệ 10%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Tổng số tiền cần chi trả là 10,8 tỷ đồng. Thời gian chi trả ngày 27/3.

NTH thực hiện trả cổ tức lần đầu năm 2023 vào ngày 21/9 năm ngoái (tỷ lệ 10%). Đến 11/1 vừa qua, công ty tiếp tục tạm chi cổ tức đợt 2 với cùng tỷ lệ.

Được biết tại ĐHCĐ thường niên 2023, Thủy điện Nước Trong đã duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - giảm so với mức 45% của năm trước đó.

Kết thúc năm, công ty ghi nhận doanh thu gần 116 tỷ đồng - giảm 13,4%; lợi nhuận sau thuế ở mức 55,2 tỷ đồng - giảm 20%.

Ở diễn biến khác, ngày 18/3 tới, công ty cũng sẽ chốt danh sách cổ đông dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 ngày 15/4 tại TP. Quảng Ngãi.