CTCP Tập đoàn Novaland (NVL) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 tỷ lệ thực hiện 24,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 24,5 cổ phiếu mới.

Theo đó, NVL sẽ phát hành gần 477,7 triệu cổ phiếu mới, nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán 2021 (5.023 tỷ đồng).

Thời điểm thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCK chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng (~1,04 tỷ USD). 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, NVL đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 35.974 tỷ đồng, tăng 141%; lãi sau thuế đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 88% so với thực hiện năm 2021.