CTCP Licogi 14 (HNX: L14) vừa thông qua ký kết hợp đồng cấp tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) với số tiền tối đa 152,5 tỷ đồng. Trong đó, giới hạn vay ngắn hạn là 40 tỷ đồng và giới hạn bảo lãnh là 112,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Licogi 14 còn sử dụng các tài sản của Công ty đang thế chấp và các tài sản hợp pháp khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, tại thời điểm 30/9/2023, tổng dư nợ của L14 chỉ ở mức 33,9 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng nguồn vốn, trong đó, nợ ngắn hạn là 19,66 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 14,24 tỷ đồng. Như vậy, nếu phát sinh khoản tín dụng vừa được thông qua, dự nợ của Công ty Licogi 14 nhiều khả năng sẽ tăng đột biến trong kỳ phát sinh hợp đồng vay vốn.