Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có văn bản thông báo việc cổ phiếu TKC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã chứng khoán: TKC) có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Cụ thể, cổ phiếu TKC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do "Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán".

Đồng thời, HNX đề nghị Địa ốc Tân Kỷ có văn bản phản hồi về vấn đề trên chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Hiện nay, số cổ phiếu TKC đang lưu hành trên thị trường 15.024.712 đơn vị. Vào tháng 10/2023, HNX đã có văn bản số 442/TB-SGDHN về việc duy trì diện bị kiểm soát, đưa vào diện bị hạn chế giao dịch và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu TKC do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định, chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 có kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định.