CTCP Tập đoàn công nghệ CMC (mã chứng khoán CMG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó Tập đoàn công nghệ CMC dự kiến phát hành gần 14,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 13 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 142 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC công ty mẹ được kiểm toán năm 2021.

BCTC riêng đã kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn công nghệ CMC ghi nhận doanh thu cả năm của công ty mẹ đạt 130 tỷ đồng, giảm gần 8 tỷ đồng so với năm trước đó. Nhờ khoản doanh thu tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 168 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Tính đến 31/12/2021 Tập đoàn công nghệ CMC còn gần 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và xấp xỉ 600 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng đã kiểm toán.

Cùng với đó Tập đoàn công nghệ CMC dự kiến phát hành tối đa 26,83 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Tỷ lệ phát hành 24,62%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 268 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành căn cứ theo thặng dư vốn cổ phần trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Như vậy đợt này Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành tổng cộng hơn 41 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá xấp xỉ 410 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ phát hành 37,62%.