loi nhuan sau thue dp3 nam 2020 tang gan 38 dat 114 ty dong

Theo lãnh đạo DP3, quý IV/2020, doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng đột biến 15 lần đạt 7,7 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng các khoản chi phí giảm hơn 20 tỷ đồng.

Do đó, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, cuối quý IV, doanh nghiệp đạt 38,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 12 lần so với cùng thời điểm năm 2019.

loi nhuan sau thue dp3 nam 2020 tang gan 38 dat 114 ty dong
Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty sở hữu Cao Sao Vàng. (Nguồn: Báo cáo tài chính DP3).

Tính chung cả năm 2020, DP3 đạt 397,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,2% so với năm 2019. Song, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại tăng gần 38%, đạt 114 tỷ đồng, tức mỗi ngày DP3 thu về khoảng 312 triệu đồng tiền lãi.

Điều này có được là do trong năm 2020, giá vốn hàng bán của DP3 giảm 17% nên lợi nhuận gộp tăng 4,5% lên 274 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cả năm 2020 cũng tăng gấp 4 lần so với năm 2019 lên 12 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng giảm 25,7%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 37,6% đạt 142,3 tỷ đồng.

Năm 2020, DP3 đặt mục tiêu đạt 400 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả trên doanh nghiệp đã hoàn thành được kế hoạch năm về doanh thu và vượt 68% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2020, DP3 có 441,4 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 19,6% so với con số đầu năm. Trong đó ghi nhận mức tăng chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn cũng tăng 22 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng.

Cuối quý IV/2020, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 42% lên 94 tỷ đồng. Trong đó ghi nhận các khoản vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn giảm 37,5% xuống 5,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp không có các khoản nợ dài hạn.