Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm 14,1 tỷ đồng do đối với số liệu luỹ kế quý IV/2020 đã công bố, vào thời điểm 31/12/2020 có một số khoản chi phí trích trước nhưng chưa có hoá đơn tài chính, công ty đã trích trước phần thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản chi phí này.

loi nhuan the gioi so tang hon 14 ty dong sau kiem toan
Hình minh họa

Đối với số liệu sau kiểm toán, hoá đơn tài chính của một phần chi phí được trích trước đã về, vì vậy thuế thu nhập doanh nghiệp đã trích trước cho phần chi phí này được hoàn lại. Do đó, phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty giảm 12% và lợi nhuận tăng lên 5,6%.

Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 12.535,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 267,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,7% và 63,8% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,5% về còn 6,4%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 27,6% so với đầu năm lên 3.068,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.131,2 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 878,1 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 827,4 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản của doanh nghiệp.