CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.245 tỷ đồng giảm 14% so với cung kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2022, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 554 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 41% tương ứng giảm 339 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6 tỷ đồng xuống 62 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 50%, lên mức 12 tỷ đồng; chi quản lý doanh nghiệp tăng 10%, lên mức 21 tỷ đồng; ngoài ra các hoạt động khác biến động không đáng kể.

78f1c791-e06b-4c7e-9042-0de23b5c8bbd.jpeg

Kết thúc quý II/2022, Rạng Đông Holding báo lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 6,6 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 1.245 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt sau thuế giảm 53% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng.

Năm 2022, RDP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 2.971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 86% so với năm 2021. So với kế hoạch, RDP đã thực hiện được 42% chỉ tiêu doanh thu và 19,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của RDP đạt gần 2.309 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5%, lên gần 548 tỷ đồng (chiếm 23,7% tổng tài sản); các khoản phải thu dài hạn hơn 23 tỷ đồng, tăng 47%.

Nợ phải trả tăng 3% so với đầu năm, lên hơn 1.775 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 44%, vay nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 20.4%.