2616-cii

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng chi phí lãi vay phân bổ vào các dự án và điều chỉnh tăng giá vốn của các công ty con so với báo cáo tự lập trước đó. Kết quả, sau kiểm toán, CII lãi gần 254 tỷ đồng, giảm 13% so với con số tự lập, tăng hơn 73% so với năm 2019.

Kết quả kinh doanh 2020 của CII. Đvt: Tỷ đồng

2644-cii-1
Nguồn: BCTC 2020 kiểm toán và tự lập của CII

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của CII đã đạt hơn 29,547 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu tăng mạnh hơn 40%, lên gần 5,000 tỷ đồng. Hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang giảm 21%, còn gần 4,517 tỷ đồng, riêng các dự án bất động sản dở dang chiếm hơn 3,847 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối năm của CII tăng 6% so với đầu năm, lên hơn 21,761 tỷ đồng. Trong khi vay nợ ngắn hạn của Công ty giảm 35%, còn gần 3,311 tỷ đồng, thì vay nợ dài hạn lại tăng đến 51%, lên hơn 13,275 tỷ đồng.

Cân đối kế toán của CII tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng

2653-cii2
Nguồn: BCTC 2020 kiểm toán và tự lập của CII

Trong báo cáo kiểm toán của CII, bên cạnh ý kiến BCTC đã phản ánh trung và hợp lý các khía cạnh trọng yếu, kiểm toán viên đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh về việc CII vẫn chưa ghi nhận chi phí đền bù hơn 104 tỷ đồng và dự phòng nghĩa vụ phải trả liên quan đến vụ việc Chung cư Carina bị cháy sau khi CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) trở thành công ty con của Công ty cũng như liên quan đến khoản phải thu của CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.