supe phot phat va hoa chat lam thao bao lai dot bien trong quy iv2020
Ảnh minh họa

Giải trình về biến động mạnh kết quả kinh doanh trên, LAS đưa ra 2 nguyên nhân. Thứ nhất là về việc tiêu thụ sản phẩm, do thị trường cạnh tranh gay gắt nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khắn, để tiêu thụ được sản phẩm Công ty đã giảm trực tiếp giá bán.

Bên cạnh đó, Công ty thay đổi phương thức bán hàng cùng với việc triệt để thu hồi công nợ tồn đọng làm lành mạnh tình hình công nợ và tiêu thụ sản phẩm, vì vậy ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ, doanh thu thuần giảm 102,48 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,61%, sản lượng phân bón tiêu thụ bằng 13,31%, lợi nhuận gộp giảm 10,44 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Thứ 2 là về chi phí, trong quý IV/2020 Công ty đã giảm được 32,52 tỷ đồng chi phí bán hàng và 17,41 tỷ đồng chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,68 tỷ đồng. Chi phí khác tăng lên 12,05 tỷ đồng do Công ty xử lý tồn tại của đầu tư dự án Axit 300 ngàn tấn/năm nên lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 16,65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 6,73 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, LAS ghi nhận doanh thu 2.282,72 tỷ đồng, giảm 22,32% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế 3,45 tỷ đồng, giảm 22,82%; lợi nhuận sau thuế âm 1,67 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 3,85 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản LAS gần 1.748 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm, trong đó tiền tăng gần 10 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,24%, lên hơn 68 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm tới hơn một nửa xuống 806 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 26,68% xuống còn hơn 544 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn của Công ty giảm mạnh tới gần 70% xuống còn 502 tỷ đồng, chiếm 28,72% tổng tài sản. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 10 tỷ đồng.