van tai va xep do hai an dat ke hoach loi nhuan tang 77 trong nam 2021
Hình minh họa

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.191,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 146,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,5% và 10,5% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận được cải thiện từ 19,8% lên 20,1%.

Năm 2020, HAH đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành 172,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 14,6% so với đầu năm lên 2.094,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.098,5 tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 307 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 301 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 250 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.