Xây lắp Điện I (PC1): 6 tháng đầu năm tăng vay nợ thêm 2.708,5 tỷ đồng

Theo PC1, nguyên nhân lợi nhuận sau soát xét 6 tháng bất ngờ tăng mạnh do công ty đã ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát khi chuyển khoản đầu tư từ Công ty liên kết thành công ty con theo giá trị ghi sổ.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét, PC1 ghi nhận giá trị khoản đầu tư của đơn vị này theo giá trị hợp lý nên phát sinh khoản lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư.

Sau 6 tháng đầu năm, PC1 đạt doanh thu hợp nhất 4.536 tỷ đồng - tăng 78,54% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 406,12 tỷ đồng - tăng 90,11% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu tài chính trong nửa đầu năm tăng 267,9 tỷ đồng, chủ yếu do đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát.

Trước đó hồi giữa tháng 8/2021, PC1 cũng đã thông qua phương án nhận chuyển 293.736 cổ phần của CTCP Thiết bị thương mại, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ vào tháng 8/2021. Doanh nghiệp ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nhận chuyển nhượng.

Ngoài ra, lãi từ công ty liên doanh, liên kết CTCP Gang thép Cao Bằng kỳ này tăng 50,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, PC1 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 80% chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, tại báo cáo tự lập, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của PC1 ghi nhận âm 878,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 163,3 tỷ đồng do doanh nghiệp gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PC1 tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng trong đó tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 3.838,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 3.640,4 tỷ đồng - chiếm 24,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.601,3 tỷ đồng - chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.261 tỷ đồng - chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 72,8% so với đầu năm - tương ứng tăng thêm 531,4 tỷ đồng lên 1.261 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,2% so với đầu năm - tương ứng tăng 211,5 tỷ đồng lên 3.601,3 tỷ đồng. Được biết, đây chính là hai khoản mục tăng mạnh dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 72,1% so với đầu năm - tương ứng tăng thêm 2.708,5 tỷ đồng lên 6.466,2 tỷ đồng và chiếm 43% tổng nguồn vốn.

4041-vc1
Cổ phiếu PC1 tiếp tục tăng mạnh trong ít phút đầu phiên sáng 1/9/2021 (tăng 50% sau 1 tháng rưỡi)
Dòng tiền tự doanh đảo chiều trong phiên cuối tháng 8/2021

Trong phiên VN-Index tăng nhẹ lên mức 1.331 điểm, dòng tiền nhóm tự doanh công ty chứng khoán chuyển hướng bán ròng 168,4 tỷ đồng ...

Khối ngoại sàn HOSE bán ròng 32.000 tỷ đồng sau 8 tháng

Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại sàn HOSE đã bán ròng tổng cộng 32.000 tỷ đồng - gấp đôi so với mức bán ...

Tự doanh CTCK bán ròng phiên 31/8, cổ phiếu TDC bị xả hàng mạnh

Trong phiên VN-Index tăng nhẹ lên mức 1.331 điểm, dòng tiền nhóm tự doanh công ty chứng khoán chuyển hướng bán ròng 168,4 tỷ đồng ...