- Ngày 12/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (Mã NAU) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 0,87% (1 cổ phiếu được nhận 87 đồng). Thời gian thực hiện là 25/8/2022.

- Ngày 16/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (Mã HD6) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện là 31/8/2022.

- Ngày 16/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Sông Ba Hạ (Mã SBA) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là 8/9/2022.

- Ngày 17/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Thuỷ điện Nậm Mu (Mã HJS) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm đợt 2 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện là 30/8/2022.

- Ngày 17/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (Mã PWS) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện là 30/8/2022.

- Ngày 19/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã SAS) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5,67% (1 cổ phiếu được nhận 567 đồng). Thời gian thực hiện là 31/8/2022.

- Ngày 19/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Bao bì Hà Tiên (Mã HKP) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10,95% (1 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng). Thời gian thực hiện là 5/9/2022.

- Ngày 22/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (Mã KCE) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 14/9/2022.

- Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (Mã DRL) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 8/9/2022.

- Ngày 26/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Sonadezi Long Bình (Mã SZB) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 23/9/2022.

- Ngày 5/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP 26 (Mã X25) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là 31/10/2022.

- Ngày 20/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Khoáng sản Fecon (Mã FCM) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Thời gian thực hiện là 18/10/2022.