- CTCP Tập đoàn 911 (Mã NO1): Ngày 28/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện (Mã PTO): Ngày 29/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

- CTCP Thủy điện Gia Lai (Mã GHC): Ngày 29/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 12/12/2023.

- CTCP Phong Phú (Mã PPH): Ngày 1/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 11/12/2023.

- CTCP Gỗ An Cường (Mã ACG): Ngày 4/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 21/12/2023.

- CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Mã IDV): Ngày 4/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 25/12/2023.

- CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã NTP): Ngày 5/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.